FC Nguyễn Công Trứ

Fb : Hiếu Lạc 0338145517 [email protected] 14 ユーザー インターミディエイト 15-20 サッカー
紹介 Giao Lưu Vui vẻ tiền sân
ユニフォーム 1
ユニフォーム 2
ユニフォーム 3

活動エリア

: 17:00 - 日曜日 17:00 - 月曜日
Vinh-Nghi Xuân- Hà Tĩnh